Generalforsamling den 28. juni 2021


 

Århus Bordtennis Veteraner 1986 

Generalforsamlingsreferat 

Ordinær generalforsamling afholdt mandag, den 28. juni 2020 kl. 12:00. Dagsorden iflg. Vedtægterne: 

1. Valg af dirigent og stemmeudvalg.  

2. Forhandlingsbogen.  

3. Formandens beretning. 

4. Regnskaber.  

5. Indkomne forslag. 

6. Fastsættelse af kontingent. 

7. Valg til bestyrelsen. 

 Formand Kim Christoffersen, modtager genvalg. 

 Bestyrelsesmedlemmer Kirsten Langberg og Eigil Johansen modtager genvalg. 8. Valg af bestyrelsessuppleant.  

9. Valg af revisor.  

10. Valg af revisorsuppleant. 

11. Eventuelt. 

Bestyrelsen foreslår, under dagsordenens punkt 6, at medlemskontingentet for kalenderåret 2022 fastholdes uændret på 500 kr., og for passive medlemmer uændret på 100 kr.  

Formanden Kim Christoffersen bød velkommen, og udtrykte håb om, at generalforsamlingen ville  foregå i god ro og orden. 

1. 

Til dirigent blev foreslået og enstemmigt valgt Kjeld Silkjær. Kjeld takkede for valget og konstaterede, at generalforsamlingen var lovligt varslet i forhold til de til enhver tid gældende  Corona- regler. Til stemmeudvalget blev valgt Niels Jespersen og Henri Sørensen. Generalforsamlingen var planlagt afholdt mandag den 15. februar 2021, men på grund af covid 19 restriktioner var dette ikke muligt. Det blev besluttet at udskyde generalforsamlingen til afholdelse  mandag den 28. juni 2021.  

2. 

Forhandlingsbogen blev godkendt, uden oplæsning. 

3.  

Formandens beretning blev udleveret på skrift: 

Klubben har ved udgangen af 2020 76 aktive medlemmer og 21 passive. Sidste år var tallene  henholdsvis 88 og 25, der er altså tale om et fald på henholdsvis 12 og 4 medlemmer. Som i 2019 

valgte vi i 2020 ikke at deltage i bat60+ Åbent hus arrangementet i uge 37. Tidligere deltagelse har  ikke givet nogen nævneværdig tilgang af nye medlemmer. Sådan som medlemstallet ser ud lige nu,  vil jeg tro at der nu er 65 aktive og 14 passive medlemmer. Det eksakte tal vil vise sig når alle har  betalt kontingent, eller ikke betalt kontingent. 

2020 var året hvor Covid -19 ramte os. Vi nåede lige at afvikle vores generalforsamling mandag  den 10. februar 2020, ligesom vi også nåede at afholde vores interne doublestævne, det var onsdag  den 29. januar 2020. Mandag den 16. marts 2020 skulle vi ha’ afholdt vores interne singlestævne,  men som de fleste vil huske lukkede Mette Frederiksen Danmark ned, onsdag den 11. marts 2020,  så stævnet blev aflyst. Det blev udsat og senere afviklet onsdag den 21. oktober 2020.  

Jeg husker tydeligt da vi onsdag den 11. marts forlod omklædningsrum 2, med ordene ”vi ses på  fredag”. Det skulle vise sig først at blive mandag den 15. juni 2020.  

Nedlukningen var i første omgang gældende til den 27/3, det blev så forlænget til den 13/4. Det var  her jeg begyndte at ta’ en dag af gangen, vel vidende at der ikke var ret meget hold i de forskellige  udmeldte datoer. Efter tre måneders nedlukning, fik vi så, med kort varsel, mulighed for at spille  igen den 8. juni, men vi valgte at udskyde opstarten til den 15. juni, så vi havde helt styr på de  gældende restriktioner. Forsamlingsforbuddet var 50, og medlemmerne skulle klæde om  hjemmefra, for der var lukket for brug af omklædnings- og badefaciliteter. Det gik fint, og sidst på  sommeren fik vi endda igen lov til igen at klæ’ om og bade, der var godt nok en masse regler om  rengøring og afspritning, men det havde vi helt godt styr på. Alt var næsten som før, men så indtraf  katastrofen. Fra den 26. oktober blev forsamlingsloftet nedsat fra 50 til 10 personer. Vi holdt en  lille pause og begyndte igen den 2. november, med nogle lidt tunge regler. Vi delte dagene i 2 tider,  formiddag og eftermiddag. Formiddag spillede 10 mand i hver side af bordtennislokalet, og  eftermiddag spillede 2 gange andre 10 mand i hver side. De to omklædningsrum blev delt på samme  måde. Der blev også indført brug af mundbind, men også det er vi jo senere hen blevet rigtig  dygtige til at administrere. At fortsætte på denne måde gav ikke rigtig nogen mening. At skulle  respektere og administrere de gældende restriktioner, tog jo det meste af glæden fra os, men det  skulle blive værre endnu.  

Den 8. december fik vi besked på at al indendørs idræt skulle lukkes ned fra og med onsdag den 9.  december 2020, foreløbig frem til den 3. januar 2021. Det skulle vise sig at denne nedlukning skulle  komme til at vare i 5 måneder, med en forventet genåbning fredag den 7. maj 2021.  Forsamlingsforbuddet blev 5. januar 2021 ændret til 5 personer, og særreglen for siddende  forsamlinger blev suspenderet. Derfor har vi ikke haft mulighed for at afholde generalforsamling,  der iflg. vedtægterne skal afholdes i februar måned. Vi forventer at holde den udskudte  generalforsamling i Ellehøjskolens sommerferie (lørdag den 26. juni – søndag den 9. august)  

Sammenlægning af af de to skoler Ellekærskolen og Tovshøjskolen under navnet Ellehøjskolen har  vist sig at være en ret støjende konstellation. Måske skal vi bare glæde os over at skolen lukker i  2025, men at idrætsafdelingen bevares, (herunder Bordtenniskælderen), og man har endda planer om bygning af yderligere en idrætshal.

--- 

Årets første træningsdag var fredag den 3. januar 2020. 

--- 

Årets første interne stævne var klubmesterskabet i double onsdag den 29. januar 2020. Vindere blev: 

 Elite-rækken: Niels Andersen – Jimmy Amdisen 

 A-rækken: Finn Pedersen – Jørgen Ejlertsen 

 B-rækken: John Hald - Henri Sørensen 

  

Onsdag den 21. oktober 2020 afholdt vi klubmesterskab i single. 

Vindere blev: 

 Elite-rækken: Dennis Holm 

 Mesterrækken: Ejnar Hans Jensen  

 A-rækken: Peter Kjærsig 

 B-rækken: Per Bent Larsen 

--- 

Onsdag den 4. marts 2020 afviklede SISU/MBK’s sit DOUBLE STÆVNE, uden de helt store  præstationer af deltagerne fra ÅBV.  

--- 

Alle planlagte aktiviteter i perioden fra den 11. marts 2020 og frem til generalforsamlingen den 28.  juni 2021 er aflyst, med undtagelse af vores sommerudflugt (Afviklet 20. august 2020, hvor turen  gik til Egholm i Limfjorden og Utzon Center Aalborg, og sidst, men ikke mindst, til Vebbestrup  Flødeis). Vores singlestævne, blev afholdt onsdag den 21. oktober 2020, med 7 måneders  forsinkelse.  

--- 

Vi havde et hold med i serie 2 og et i serie 3, samt 2 hold i DM rækken, afviklingen, og manglen på  afvikling, var stærkt præget af Covid-19, men alle er indstillet på at prøve igen i 2021/22.  

--- 

Vi har igen i år modtaget en andel af det beløb der er afsat til støtte af ældreidrætten. I 2020  modtog vi et tilskudsbeløb på kr. 7.220 . I 2021 udgør tilskuddet kr. 4.325,00. --- 

Siden sidste generalforsamling, er yderligere tre medlemmer afgået ved døden. I 2020 var det Kai  Jensen (PolitiKai), og ganske for nylig har vi mistet Kurt Andersens Birthe og Bent Walther. Æret  være deres minde.  

---

Vi har i aktivitetskalenderen for 2021, afsat en dag i august til sommerudflugten. Vi har endnu ikke  besluttet om vi vil gennemføre udflugten, men er der nogen der har gode forslag til en udflugt og  eventuelt selv ønsker at planlægge turen , hører bestyrelsen gerne fra jer.  

Kim Christoffersen, formand 

Formandens beretning blev godkendt af generalforsamlingen. 

4. 

På grund af sygdom var Vagn ikke tilstede på generalforsamlingen, hvorfor regnskaberne blev  gennemgået af formand Kim Christoffersen. 

ÅBV’s årsregnskab for 2020 blev gennemgået af formand Kim Christoffersen. Det udviser et  overskud på kr. 8.437,60 mod et overskud på kr. 11.307,35 året før. På udgiftssiden har vi betalt  10.750 kr. i kontingent til BTDK. Det afregnes med 100 kr. pr. medlem, det drejer sig om det antal  medlemmer der er indberettet til medlemstal.dk. Fremover indberetter vi kun dem der har løst licens  (der for vores medlemmer nu er gratis). Resten betegnes så som motionister, så må vi se hvordan  det kommer til at gå. Egenkapitalen udgør pr. 31/12 2020 kr. 38.384,67 svarende til indestående på  vores bankkonto. ÅBV’s regnskab blev godkendt af generalforsamlingen. 

Kim gennemgik også Læskekassens regnskab for 2020. Det udviser et overskud på kr. 4.232,20,  mod et overskud sidste år på kr. 6.001,58. Det kraftige dyk i bruttovancen på salg af Øl og vand  m.m., opvejes af de mange aflysninger af de sociale arrangementer. Egenkapitalen svarer stort set til  indestående i banken der pr. 31/12 2020 udgør 84.803,41. Læskekassens regnskab blev godkendt af  generalforsamlingen. 

5. 

Der var ingen indkomne forslag 

6. 

Fastsættelse af kontingent.  

Bestyrelsen foreslår uændret kontingent i 2022 på kr.500 for aktive medlemmer og kr. 100 for  passive medlemmer, hvilket blev enstemmigt godkendt. 

7. 

Valg af bestyrelse. 

 På valg er: 

 Kim Christoffersen, formand, modtager genvalg. 

 Kirsten Langberg og Eigil Johansen, bestyrelsesmedlemmer, modtager genvalg. 

 Kim Christoffersen, blev enstemmigt genvalgt for en 2-årig periode. 

 Kirsten Langberg og Eigil Johansen, blev enstemmigt genvalgt for en 2-årig periode. 

8. 

Valg af bestyrelsessuppleant

 Som suppleant foreslog bestyrelsen Bent Holm Pedersen. 

 Bent Holm Pedersen blev enstemmigt valgt. 

9. 

Til revisor blev genvalgt Niels Peter Jensen, for både ÅBV og Læskekassen 10. 

Som revisorsuppleant blev valgt Preben B Hansen 

11. 

Eventuelt 

Læskekassens regnskab gennemgås fremover sammen med ÅBV’s regnskab.. 

Generalforsamlingen sluttede i god ro og orden. Tak til dirigenten, Kjeld Silkjær, for på god og  myndig vis at have styret generalforsamlingen.  

Hasle, den 28. juni 2020 

Dirigent Referent 

Kjeld Silkjær Kim Christoffersen

<til toppen>